2007/86096 İhale Kayıt Numaralı “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Kaman, Mucur, Kervansaray, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Hatice-Sefer Dursun Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesi – Tarih: 20.08.2007 – No: 2007/UH.Z-2833

Toplantı No: 2007/048
Gündem No: 100
Karar Tarihi: 20.08.2007
Karar No: 2007/UH.Z-2833

Şikayetçi:
Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hiz. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Efe Plaza Kat:5 No:35 KAYSERİ
İhaleyin Yapan İdare:
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad.No:45 Kocasinan/ KAYSERİ
Başvuru Tarih ve Sayısı:
17.08.2007 / 23723
Başvuruya Konu İhale:
2007/86096 İhale Kayıt Numaralı “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Kaman, Mucur, Kervansaray, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Hatice-Sefer Dursun Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
20.08.2007 tarih ve 08.15.92.G012/2007-54 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından 01.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Kaman, Mucur, Kervansaray, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Hatice-Sefer Dursun Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hiz. Ltd. Şti. nin 17.08.2007 tarih ve 23723 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; ihale sürecinin durdurulmasına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihalenin başka bir firma üzerinde bırakılması üzerine idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayete verdiği cevapta şikayet konu zorunlu mali mesuliyet sigortasına ilişkin olan kısmın haklı görüldüğü, ancak giyim bedeline ilişkin itirazın yerinde olmadığının belirtildiği, ihalenin en yüksek fiyat veren firma üzerinde bırakıldığı, ihalede en düşük teklifi kendi firmalarının verdiği, firmalarını giyim bedeli olarak 62 kişi için 60,00 YTL teklif verdikleri ve buna ait proforma faturalar sundukları, ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki ihale yetkilisince onaylanan ivedilik ve kamu yararı kararı hakkında inceleme yapılması, iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

Her ne kadar ihale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, (kararın usulüne uygun alınmadığı/kararın gerekçesinin bulunmadığı/karar gerekçelerinin yerinde olmadığı/kararın bildirimin usulüne uygun olmadığı) tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, ihalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.