2007/86096 İhale Kayıt Numaralı “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Kaman, Mucur, Kervansaray, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Hatice-Sefer Dursun Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesi – Tarih: 20.08.2007 – No: 2007/UH.Z-2833Toplantı No: 2007/048
Gündem No: 100
Karar Tarihi: 20.08.2007
Karar No: 2007/UH.Z-2833

Şikayetçi:
Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hiz. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Efe Plaza Kat:5 No:35 KAYSERİ
İhaleyin Yapan İdare:
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad.No:45 Kocasinan/ KAYSERİ
Başvuru Tarih ve Sayısı:
17.08.2007 / 23723
Başvuruya Konu İhale:
2007/86096 İhale Kayıt Numaralı “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Kaman, Mucur, Kervansaray, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Hatice-Sefer Dursun Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
20.08.2007 tarih ve 08.15.92.G012/2007-54 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından 01.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Kaman, Mucur, Kervansaray, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Hatice-Sefer Dursun Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hiz. Ltd. Şti. nin 17.08.2007 tarih ve 23723 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; ihale sürecinin durdurulmasına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihalenin başka bir firma üzerinde bırakılması üzerine idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayete verdiği cevapta şikayet konu zorunlu mali mesuliyet sigortasına ilişkin olan kısmın haklı görüldüğü, ancak giyim bedeline ilişkin itirazın yerinde olmadığının belirtildiği, ihalenin en yüksek fiyat veren firma üzerinde bırakıldığı, ihalede en düşük teklifi kendi firmalarının verdiği, firmalarını giyim bedeli olarak 62 kişi için 60,00 YTL teklif verdikleri ve buna ait proforma faturalar sundukları, ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki ihale yetkilisince onaylanan ivedilik ve kamu yararı kararı hakkında inceleme yapılması, iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

Her ne kadar ihale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, (kararın usulüne uygun alınmadığı/kararın gerekçesinin bulunmadığı/karar gerekçelerinin yerinde olmadığı/kararın bildirimin usulüne uygun olmadığı) tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, ihalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar

2016/489438 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı 12 Aylık Malzeme Ve İşçilik Dahil Mamul Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Elmadağ Yemek San. ve Tic. A.Ş. – Karbil Tem. Sağ. Hiz. Gıda İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Yenipınar Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 87/D Elmadağ/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Alanya Huzurevi Müdürlüğü,

Büyükhasbahçe Mahallesi Mamadı Mevkii Belediye Seyir Terası Altı 07102 Alanya/ANTALYA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/489438 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı 12 Aylık Malzeme ve İşçilik Dahil Mamul Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Alanya Huzurevi Müdürlüğü tarafından 12.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017 Yılı 12 Aylık Malzeme ve İşçilik Dahil Mamul Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 09.01.2017 tarih ve 1781 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/111 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname'nin 7'nci maddesi ile istenilen belgeleri usulüne uygun olarak sunmadığı, işletme kayıt belgesinin ise herhangi bir mutfağa sahip olmadan alındığı ayrıca iş deneyim belgesinin aranılan şartları haiz olmadığı,

2) İhaleye katılan firmaların birim fiyat teklif cetvelini dokümana aykırı olarak doldurdukları ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu geçici teminat mektubu tutarının yetersiz olduğu ve standart forma da uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği; aynı maddenin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği, onbirinci fıkrasında da, şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibini

2016/459331 İhale Kayıt Numaralı “154 Kv Samandağ Tm İrtibatları Eih Tesisi” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Mat Enerji İnş. Taş. Tem. A.Ş.,

Çukurambar Mah.1425. Cad. No:12/1 Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 18. Bölge Müdürlüğü,

Seyhan Barajı İçi 01134 Çukurova/ADANA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/459331 İhale Kayıt Numaralı “154 Kv Samandağ Tm İrtibatları Eih Tesisi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.11.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “154 Kv Samandağ Tm İrtibatları Eih Tesisi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.01.2017 tarih ve 356 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/24 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olarak alınmış olan iş deneyim belgesinin EKAP'a kaydının yapılamayacağı, bu nedenle iş deneyim belgelerinin EKAP kaydının olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, belge uyumsuz olsa bile 15 yıldan sonrasının sayılması gerektiği, firmanın yarısından fazla hissesine ait ortağın iş deneyim belgesinin sunulmuş olduğu, ortaklık durum belgesinde tereddüt edilecek bir durum bulunmadığı, burada tereddüt edilecek bir husus varsa bile bilgi tamamlama kapsamında tamamlanabileceği, ticaret sicil belgesinde yer alan bilgilerin ortaklık durum belgesi ile çelişmediği, buna ilişkin Kurul kararının da yer aldığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği; aynı maddenin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği, onuncu fıkrasında da, şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede itirazen şikayet dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, bununla birlikte 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun üzerinde ihalenin İKN’sinin belirtilmemiş olduğu tespit edilmiştir. S&oum

Yorumlara kapalı

Son Eklenen Kararlar

Arşivler