2010/85717 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir Seyitgazi Ayvalı Köyü ve Arazisi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi – Tarih: 01.11.2010 – No: 2010/UY.III-3372

Toplantı No: 2010/068
Gündem No: 61
Karar Tarihi: 01.11.2010
Karar No: 2010/UY.III-3372

Şikayetçi:
Sözhan İnşaat Turizm ve Tic. Ltd. Şti., Servi Mah. Hicret Sokak Menderes Apt. Büro Kat No:9
İhaleyin Yapan İdare:
Dsi 3. Bölge Müdürlüğü, Taşköprü Caddesi 26000
Başvuru Tarih ve Sayısı:
08.09.2010 / 26568
Başvuruya Konu İhale:
2010/85717 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir Seyitgazi Ayvalı Köyü ve Arazisi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
27.10.2010 tarih ve III.Y.28.08.0075/2010-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

DSİ Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Eskişehir Seyitgazi Ayvalı Köyü ve Arazisi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Sözhan İnşaat Turizm ve Tic. Ltd. Şti. nin 23.08.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.09.2010 tarih ve 26568 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.09.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

İhale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif fiyatının, mevzuata uygun olarak açıklanmasının mümkün olmadığı,

1- BR-5 Pozundaki fundalık kesimi ve sedde imalatının şartnamede, poz numaralarıyla belirtildiği, bu nedenle sedde imalatı (15.002/1) ve fundalıkların kesilmesi ve nakliyesi (14.021) giderinin yüklenici giderlerine dahil edilmesi gerektiği, 14.022/6 pozunun analizi yapılırken 15.002/1 ve 14.021 E ve Nakliyesine yer verilmesi gerektiği, örneğin, beton bedeli hesaplanırken ayrıca iskele ve kalıp bedeli ödenmediği halde, kalıp ve iskelenin birim beton başına düşen maliyetini hesaplayabilmek için kalıp ve iskele analizinin yapılması gerektiği, birim fiyat tariflerinde yer alan herhangi bir pozun analizinin yapılmamış olmasının elenme sebebi olduğu, sandık sedde imalatı ve fundalık kesimi ve naklinin analize dahil edilip edilmediği,

2- Teknik personel için gereken ücretin, genel giderler içerisinde uygun şekilde yer alıp almadığı,

3- Söz konusu isteklinin, kendine ait olduğunu belirttiği makinelerin onaylı muhasebe kayıtlarının konulup konulmadığı, kiralık olarak belirtildi ise makine kirası için bir bedel öngörülüp görülmediği, eğer kendi mali değil ise kanunen % 25 karlı aktarılacağı, ya da kira sözleşmesinin konulması gerektiği, aksi halde makine olanın da olmayanında 03.501 – 03.511 pozlarını kullanmış olacağı ki, makinesi olanın ayrıcalığının olması gerektiği,

4- 1 m3 beton içerisindeki kalıp ve kalıp iskelesinin hesaplanıp hesaplanmadığı,

5-Beton işine ilişkin sunulan proforma faturanın girdilerinin teknik olarak mümkün olup olmadığı ve fiyatlarının piyasaya uygun olup olmadığı,

6- Her poza minimum genel gider ve kar eklenip eklenmediği,

7- Söz konusu firmanın analizlerinde taş nakliye mesafesine şantiye ağırlık merkezi mesafesinin dahil edilip edilmediği yükleme boşaltma istif alınıp alınmadığı,

8- İmalattaki zaiyatın nakliye hesabına eklenip eklenmediği,

9- Nakliye hesabına girilmeyen pozlarda proforma faturada nakliye dahildir ibaresinin bulunup bulunmadığı, mali müşavir onaylı olup olmadığı, nakliye dahil değil ise Nak+Yük.+Boşalt.+İst. hesaplanıp hesaplanmadığı,

hususlarının incelenmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihaleye 14 adet teklif verildiği, teklif fiyatı idarece belirlenen sınır değerin altında olan 9 adet isteklinin teklifinin aşırı düşük olarak belirlendiği, 28.07.2010 tarihli yazılarla söz konusu isteklilerin tekliflerine ilişkin olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde yer alan (a), (b) ve (c ) bentlerinde yer alan hususlar çerçevesinde, gerekli belge ve bilgiler ile birim fiyat analizlerinin sunulmasının istenildiği,

Teklifine ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerden, 4 isteklinin açıklama sunmadığı, bir isteklinin ise sunmuş olduğu açıklamalarda, birim fiyatlarının idarece verilen formata uygun olmadığı ve evraklarda elle düzeltmeler bulunduğu nedeniyle uygun bulunmadığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer dört isteklinin açıklamaları uygun görülerek, teklif fiyatı en düşük olan istekli üzerine ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale konusu işin, 20 km kanal temizliği ve 9 adet menfez yapımı işi olduğu, idarece ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinin;

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü
Birimi

Miktarı

Teklif edilen Birim Fiyatı

Tutarı

1

BR-1

Kazı – Dolgu İşleri

M3

155.486,179

2

BR-2

Beton İşleri

M3

215,000

3

BR-3

Demir İşleri

ton

22,000

4

BR-4

Taş Tahkimat İşleri

M3

150,000

5

BR-5

Ağaç kesimi ve köklerinin temizliği işleri

Ad.

490,000

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

Şeklinde düzenlendiği,

İhale üzerinde bırakılan, Salma İnş. Taah.Emlak Turz. ve Tic. San. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinin ise;

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü
Birimi

Miktarı

Teklif edilen Birim Fiyatı

Tutarı

1

BR-1

Kazı – Dolgu İşleri

M3

155.486,179

1,35

209.906,34

2

BR-2

Beton İşleri

M3

215,000

200,00

43.000,00

3

BR-3

Demir İşleri

ton

22,000

1.500,00

33.000,00

4

BR-4

Taş Tahkimat İşleri

M3

150,000

60,00

9.000,00

5

BR-5

Ağaç kesimi ve köklerinin temizliği işleri

Ad.

490,000

8,00

3.920,00

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

298.826,34

Şeklinde olduğu görülmüştür.

Sunulan açıklamalar, Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerin ekinde analizlerin istenilmesi” başlıklı 38 inci maddesinde yer alan;

“38.7.Teklifi aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulan ve teklifine ilişkin açıklamada bulunan isteklilerin analizleri ayrıntılı olarak incelenecek olup; sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz girdilerindeki miktarlar ile fiyatların çarpımı sonucunda bulunan tutarları teklif birim fiyatlarla veya teklif fiyatlarla uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aşırı düşük sınır değerin altında kalan isteklilerin analizleri üzerinde yapılan ayrıntılı incelemede; çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatı ile uyumlu olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
38.8.İsteklilerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; (45.1.6) maddesinde belirtildiği üzere, analiz bileşenlerine dayanak teşkil eden proforma faturaları, teklif alma yazıları, idarece istenmesi durumunda yardımcı ve/veya alt analizler ve buna benzer bütün bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
38.9.Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.6) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı ve buna benzer belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
38.10.(38.3) maddesinde belirtilen şekilde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan birim fiyatları teklif eden isteklilerin, söz konusu birim fiyatları oluşturan girdilerin rayiçlerine ilişkin olarak (45.1.6) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı ve buna benzer belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.” Şeklindeki açıklamalar ile,
Yapım işi ihalelerine ilişkin olarak “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde yer alan ;

” 45.1.4.Aşırı düşük tekliflere ilişkin sorgulama teklifin tümü üzerinden olabileceği gibi, isteklinin teklifinde ihale komisyonu tarafından belirlenen bileşenler üzerinden de yapılabilir.
45.1.5.Teklifi aşırı düşük bulunan istekliler Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri (proforma faturalar, teklif alma yazıları, idarece istenmesi durumunda yardımcı analizler ve buna benzer) sunacaklardır.
45.1.6.İsteklilerin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin açıklamaları belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyecektir. Bu çerçevede;
a)İstekliler tarafından proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda; proforma faturada proforma fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve proforma faturaya, ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenerek tasdik anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM e onaylatılacaktır. Proforma fatura veren imalatçı ise; proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçının son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan birim maliyet cetveli verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı olmalıdır.
b)İsteklilerce yapılan açıklamalarda teklifin bir bölümünü oluşturan iş kısımlarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde; söz konusu fiyat tekliflerinin ekinde, Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan yasal defter ve belgelere uygunluğu YMM veya SMMM tarafından onaylanmış maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Söz konusu maliyet tespit raporunda, fiyat teklifi verilen işle ilgili varsa malların birim ortalama maliyetleri ile işçilik maliyetleri belirtilmelidir. Fiyat teklifinin kapsamında sadece mal bulunuyor ise; maliyet tespit raporu yerine, piyasadan alınan mallara ilişkin olarak yukarıda belirtildiği şekilde proforma faturaların, fiyat teklifi veren kişinin üretici olması durumunda ise, son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan ilgili malın birim maliyet cetvelinin sunulması zorunludur.
c)İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda; söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.
ç)İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği mallara dayandırması durumunda; mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı, son geçici vergi beyanname dönemine ait üretim konusu mala ilişkin maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Maliyet tespit raporunda üretilen mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi gerekmektedir.
d)İstekliler tarafından yapılan açıklamada, malın stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda; Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulması gereken envanter defterinin ilgili malzeme veya mala ilişkin kısmının mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı örneğinin veya mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından hazırlanan ve onaylanan ilgili malzeme veya mala ilişkin stok tespit raporunun sunulması zorunludur. Stok tespit raporunda mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi zorunludur.
45.1.7Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojinin, yapım işinde sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.
45.1.8.Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.
45.1.9.Yapılan açıklamalarda, son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin belgelendirme yapılamaması durumunda; belgelendirmede bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınır.
45.1.10. Aşırı düşük sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun olmayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.” şeklindeki açıklamalar çerçevesinde incelendiğinde,
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 05.08.2010 tarihli yazı ekinde, teklif fiyatını oluşturan, işin maliyeti, SSK Prim tutarı, Kik payı, Damga pulu, karar pulu ve karın gösterildiği icmal sayfası ile idarece birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen iş gruplarına ilişkin analizlerin ve ihale konusu işe benzer işlere ait 7 adet iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür.
Sunulan analizlerin;

Kazı dolgu işlerinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait birim fiyatlardan, % 50 15.002, % 50 15.020 nolu pozların kar ve genel giderler hariç tutarına yaklaşık % 5 kar ekleyerek teklif edilen birim fiyatın oluşturulduğu, oysa idarenin yaklaşık maliyeti hesaplarken 15.011/1 Poz Nolu, “Makine ile patlayıcı kullanılmadan yumuşak kayalık zeminde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması” iş kalemi üzerinden hesaplama yaptığı, söz konusu iş kaleminin DSİ birim fiyatının 4,81 TL iken, istekli tarafından ön görülen, 15.002 Poz Nolu, “Makine ile Batak.,Küskülük ve Kayalık Zeminler Hariç Kanal Açılması ve Dere Yatağı Temizlenmesi” iş kaleminin birim fiyatının 1,46 TL, 15.020 Poz Nolu, “Makinayla Batak Balçık Zeminde Kanal Açılması” iş kaleminin birim fiyatının ise 1,78 TL olduğu, idarece birim fiyat tariflerinde kazı işinin, kazı makineleri ile kuruda ve su içinde her türlü derinlik ve genişlikte kazılması şeklinde genel bir ifade ile tarif edilmiş olması ve ihale konusu işin yapılacağı güzergahtaki zemin yapısına ilişkin bir bilginin yer almamasından dolayı, isteklilerce tekliflerinin oluşturulmasında öngörülen iş kalemleri ile idarenin yaklaşık maliyetini hesaplarken esas aldığı iş kaleminin farklı olması sonucunun ortaya çıktığı anlaşılmıştır.

Beton işlerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyatlardan 14.012/1 (100.000 m3), 14.020/1 (100.000 m3), 16.057/A (10,630 m3), 16.059/A (215 m3) pozların, kalıp iskelesinde 21.051 pozun ve kalıp işlerinde 21.017/1 pozun kar ve genel giderler hariç tutarına yaklaşık % 14 kar ilave ederek birim fiyatın oluşturulduğu, 680 m2 kalıp kullanılmış olup nakliye dahil birim fiyat hesaplandığı, idarece hazırlanan yaklaşık maliyette ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait 16.058/1A Poz Nolu “Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)” işinin esas alınarak hesaplama yapıldığı, ayrıca idarenin, bu iş grubunu beton dışında, 21.011 Poz Nolu Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı ile 21.065 Poz Nolu iş iskelesi işlerinden oluşturduğu, oysa istekli tarafından sunulan analizde farklı iş kalemlerine yer verildiği ve idarenin birim fiyat tariflerinde, beton işleri konusunda gerekli bilgilere yer vermediğinden, isteklinin bu iş grubu içerisindeki imalatları kendi yorumuna göre belirlediği görülmüştür.

Demir işlerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyatlardan, 23.014, (22 ton) 07.006 (M=420 km) nakliye (24,200 ton) ve 09.012/1 demir boşaltma ve istif (24,200 ton) pozları kullanılarak, kar ve genel gider hariç tutara yaklaşık %10 kar ilave edilerek birim fiyat oluşturulduğu, görüldüğü üzere, isteklinin bu iş grubunda sadece “Ø 8 – 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması”na ilişkin 23.014 Poz Nolu iş kalemini dikkate aldığı, ancak idarenin bu işe ilişkin isteklilere verdiği birim fiyat tariflerinde, Ø 14 mm ve daha büyük çaplı demirin de kullanılacağını ve bir ton mamul BA demiri için malzeme miktarlarında kalın BA demirinin oranının ne olduğunun belirtildiği halde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu iş grubu için oluşturulan birim fiyat içerisinde bu hususa yer verilmediği ve bu haliyle sunulan açıklamanın birim fiyat tarifine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Taş tahkimat işlerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyatlardan 17.090/1 Poz Nolu ” En az 150 kg ağırlığındaki ocak taşı ile istifli tahkimat yapılması” (150 m3) iş kalemi ve 07.006 (M=20km) (165.000 m3) Poz No lu nakliye iş kalemi kullanılarak kâr ve genel gider hariç tutara yaklaşık % 17 kâr ilave edilerek birim fiyatın oluşturulduğu, idarenin bu iş grubunun yaklaşık maliyetini, 17.084 Poz Nolu “100 kg ağırlığa kadar ocak taşı ile istifli dolgu” ve 07.006/18 Taş Nakli (L=6km) işleri ile oluşturduğu, söz konusu iş kaleminin tarifinde istifli taş dolgunun ortalama 60 kg. ağırlığındaki ocak taşı ile yapılacağının belirtildiği ancak istekli tarafından sunulan açıklamalarda bu iş grubu için en az 150 kg ağırlığındaki ocak taşı ile istifli tahkimat yapılmasına ilişkin iş kaleminin teklif edildiği bu haliyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin ön görüldüğü işin birim fiyat tarifine uygun olmadığı görülmüştür.

Ağaç kesimi ve köklerinin temizliği işlerinde ise, 1 adet ağaç kesim bedelinin 8,00 TL olarak teklif edildiği, bu fiyata ilişkin sunulan analizin, 01.501 düz işçi pozu kullanılarak bir işçinin 2 saatte bir ağacı keseceği kabulüyle oluşturulduğu, tevsik edici bir belge sunulmadığı, oysa, idarece hazırlanan ve isteklilere verilen birim fiyat tariflerinde, 51-60 cm çapındaki ağaçların kesileceği ve köklerinin söküleceğinin belirtildiği, tarif edilen bu işe ilişkin olarak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün nin 14.D/6 ve 14.D/15 Poz Nolu birim fiyatlarının bulunduğu, (25,58 TL – 12,79 TL), iki iş kaleminin analizinde, düz işçi miktarının toplam 9 saat olduğu, ve bu haliyle, teklif edilebilecek asgari işçilik ücreti ile hesaplansa da, istekli tarafından teklif edilen birim fiyatın bu tutardan çok düşük olduğu ve bu iş grubuna ilişkin sunulan açıklamanın uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu açıklamaların ilgili mevzuata, birim fiyat tariflerine ve idarece yaklaşık maliyetin hesabında esas alınan iş kalemlerine aykırılıklar içerdiği anlaşılmıştır.

B -İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Başvuruya konu ihalede idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen ve aynı zamanda başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, söz konusu isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin;

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü
Birimi

Miktarı

Teklif edilen Birim Fiyatı

Tutarı

1

BR-1

Kazı – Dolgu İşleri

M3

155.486,179

1,55

241.003,58

2

BR-2

Beton İşleri

M3

215,000

145,00

31.175,00

3

BR-3

Demir İşleri

ton

22,000

1260,00

27.720,00

4

BR-4

Taş Tahkimat İşleri

M3

150,000

62,00

9.300,00

5

BR-5

Ağaç kesimi ve köklerinin temizliği işleri

Ad.

490,000

53,00

25.970,00

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

335.168,58

Şeklinde olduğu,

Kazı dolgu işlerinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait birim fiyatlardan, 15.002 nolu poza ait birim fiyatın kar ve genel gider hariç tutarına %15 kâr ve genel gider ilave edilerek oluşturulan birim fiyatın teklif edildiği, oysa idarenin yaklaşık maliyeti hesaplarken 15.011/1 Poz Nolu iş kalemi üzerinden hesaplama yaptığı, söz konusu iş kaleminin DSİ birim fiyatının 4,81 TL iken, istekli tarafından ön görülen, 15.002 Poz Nolu, iş kaleminin birim fiyatının 1,46 TL, olduğu, idarece birim fiyat tariflerinde kazı işinin, kazı makineleri ile kuruda ve su içinde her türlü derinlik ve genişlikte kazılması şeklinde genel bir ifade ile tarif edilmiş olması ve ihale konusu işin yapılacağı güzergahtaki zemin yapısına ilişkin bir bilginin yer almamasından dolayı, isteklilerce tekliflerinin oluşturulmasında öngörülen iş kalemleri ile idarenin yaklaşık maliyetini hesaplarken esas aldığı iş kaleminin farklı olması sonucunun ortaya çıktığı anlaşılmıştır.

Beton işlerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyatlardan beton dökülmesi işleri için, 16.057/1A (12.000 m3), 16.059/1A (203 m3) nolu pozların, kalıp iskelesinde 21.054 nolu pozun ve kalıp işlerinde 21.013 nolu pozun kâr ve genel giderler hariç tutarına yaklaşık 0,20 oranında kâr ilave ederek birim fiyatın oluşturulduğu, idarece hazırlanan yaklaşık maliyette ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait 16.058/1A Poz Nolu Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) işinin esas alınarak hesaplama yapıldığı, ayrıca idarenin, bu iş grubunu beton dışında, 21.011 Poz Nolu Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı ile 21.065 Poz Nolu iş iskelesi işlerinden oluşturduğu, oysa istekli tarafından sunulan analizde farklı iş kalemlerine yer verildiği ve idarenin birim fiyat tariflerinde beton işleri konusunda gerekli bilgilere yer vermediğinden söz konusu isteklinin de bu iş grubu içerisindeki imalatları kendi yorumuna göre belirlediği görülmüştür.

Demir işlerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyatlardan, 23.014 (22 ton) pozu kullanılarak, kar ve genel gider hariç tutara 0,09 oranında kar ilave edilerek birim fiyat oluşturulduğunun belirtildiği, isteklinin bu iş grubunda sadece Ø 8 – 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulmasına ilişkin 23.014 Poz Nolu iş kalemini dikkate aldığı, ancak idarenin bu işe ilişkin isteklilere verdiği birim fiyat tariflerinde, Ø 14 mm ve daha büyük çaplı demirinde kullanılacağını ve bir ton mamul BA demiri için malzeme miktarlarında kalın BA demirinin oranının ne olduğunun belirtildiği halde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu iş grubu için oluşturulan birim fiyat içerisinde bu hususa yer verilmediği ve bu haliyle bu iş grubuna ait açıklamanın birim fiyat tarifine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Taş tahkimat işlerinde, teklif fiyatını, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait birim fiyatlardan 17.084 Poz nolu “Ocak taşı ile istifli taş dolgu (nakli dahil)” (150 m3) şeklindeki iş kalemini kullanarak açıkladığı, nakliyeye ilişkin bir açıklama sunmadığı, istekli tarafından teklif edilen iş kaleminin, yukarıda belirtildiği üzere idarenin yaklaşık maliyeti ve birim fiyat tarifine uygun olmadığı görülmüştür.

Ağaç kesimi ve köklerinin temizliği işlerinde ise, 14.022/6 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi (490,000 Ad.), 15.002/1 Makine ile her cins zeminde dolgu altına sandık açılması (1.470,000 m3), 07.00517 Kesilen ağaçların nakliyesi (1.470,000 m3), 14.021 Kazı alanına rastlayan fundaların kesilmesi ve temizlenmesi (100 m2 için) (88,00 m2), iş kalemlerinden oluşturduğu birim fiyatı teklif ettiği, oysa, idarece hazırlanan ve isteklilere verilen birim fiyat tariflerinde, 51-60 cm çapındaki ağaçların kesileceği ve köklerinin söküleceği belirtilmiş olmakla birlikte, fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için Poz.15.002/1 “makine ile her cins zeminde dolgu altına sandık açılması” kazısının idarenin tespit edeceği derinlikte yapılacağı hususuna yer verildiği halde, bu iş için idarenin yaklaşık maliyetinde bu iş için bir fiyat ön görmediği, tarif edilen bu işe ilişkin olarak, idarece hazırlanan yaklaşık maliyette, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün nin 14.D/6 ve 14.D/15 Poz Nolu birim fiyatlarının kullanıldığı, söz konusu iş grubunda istekli tarafından ön görülen işlerin miktarlarının neye göre belirlendiğinin anlaşılamadığı ve dolayısı ile isteklinin teklif ettiği işler ile idarenin ön gördüğü işlerin farklı olduğu

Görülmüştür. Bu durumda söz konusu isteklinin sunduğu açıklamaların ilgili mevzuata, idarece hazırlanan yaklaşık maliyete ve birim fiyat tariflerine aykırılıklar içerdiği ve teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır

Ayrıca, idarece aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülen, Levent YAMAN tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında;

Kazı dolgu işlerinde, DSİ birim fiyatlarından 15.007 poz nolu birim fiyatın kâr ve genel giderler hariç tutarına % 17,95 kar ve genel gider ilave edilerek oluşturulduğu,

Beton işlerinde, söz konusu iş grubunun fiyatının, proje üzerinde yapılan hesaplamalarla birlikte, DSİ ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarında yer alan beton (16.041/1), kalıp (21.013) ve kalıp iskelesi (21.054) ile yapılan yeni fiyat analizi ile birim fiyatların kâr ve genel giderler hariç tutarına kendi kar ve genel giderlerini ilave ederek oluşturulduğu,

Demir işlerinde, 23.014 poz nolu birim fiyatın kar ve genel giderler hariç tutarına kendi kar ve genel giderlerini ilave ederek oluşturulduğu,

Taş tahkimat işlerinde Bay. ve İsk. Bakanlığının 17.084 poz nolu birim fiyatın kar ve genel giderler hariç tutarına kendi kar ve genel giderlerini ilave ederek oluşturulduğu, nakliyeye ilişkin bir fiyat ön görülmediği,

Ağaç kesimi ve köklerinin temizliği işlerinde, Bay. ve İsk. Bakanlığının 14.022/6 poz numaralı birim fiyatın kar ve genel giderler hariç tutarına kendi kar ve genel giderlerini ilave ederek oluşturulduğu, idarece birim fiyatlarda belirtilen, Poz.15.002/1 “makine ile her cins zeminde dolgu altına sandık açılması” işi için bir fiyat öngörülmediği tespit edilmiştir.

Bu haliyle, yukarıda yer alan hususların söz konusu isteklinin açıklamaları için de geçerli olduğu görülmüştür.

Turpa İnş. Tic. ve San. tarafından sunulan açıklamalarda ise, birim fiyat teklif cetvelindeki tüm işler için Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. tarafından 22.07.2010 tarihinde düzenlenen fiyat teklifi ile ekinde her iş grubu için SMMM onaylı birim maliyet cetvelleri ile amortisman defterlerini sunduğu, hiçbir imalat için analiz sunulmadığı bu haliyle açıklamaların mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan tespitler neticesinde, idarece isteklilere verilen ihale dokümanında işlerin ayrıntılı ve net bir şekilde tarif edilmediği, bu nedenle de, başvuruya konu ihaleye teklif veren isteklilerin yapılacak işlerin neler olduğu konusunda tereddüte düştüğü, her isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki her iş grubu için teklif ettiği fiyatların oluşturulmasında farklı işleri ön gördüğü ve bu durumun tekliflerin eşit şartlarda kıyaslanmasını ve işin uygulanması aşamasında sorunlara yol açacağı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Ali Kemal AKKOÇ
II. Başkan

Hicabi ECE
Kurul Üyesi

Ali KAYA
Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi

Kazım ÖZKAN
Kurul Üyesi

Adem KAMALI
Kurul Üyesi

Abdullah DÜNDAR
Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi