2012/26852 İhale Kayıt Numaralı “Aski Genel Müdürlüğü Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı Destek Personel Hizmet Alım İşi” İhalesi – Tarih: 20.06.2012 – No: 2012/UH.I-2549Toplantı No: 2012/037
Gündem No: 25
Karar Tarihi: 20.06.2012
Karar No: 2012/UH.I-2549

Şikayetçi:
Tempo Enerji Üretim İnşaat Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Yemek Hizmetleri Turizm Temizlik Kaynak İşleri Akaryakıt Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Muslihittin Mah. Sülüklü Sok. 16/1 MUĞLA
İhaleyin Yapan İdare:
Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yeni Etlik Caddesi 55 06100 ANKARA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
23.05.2012 / 19186
Başvuruya Konu İhale:
2012/26852 İhale Kayıt Numaralı “Aski Genel Müdürlüğü Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı Destek Personel Hizmet Alım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.H.[2007].(0253)./2012-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 06.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “ASKİ Genel Müdürlüğü Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı Destek Personel Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tempo Enerji Üretim İnşaat Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Yemek Hizmetleri Turizm Temizlik Kaynak İşleri Akaryakıt Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.05.2012 tarih ve 19186 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, personelin fazla mesai işçilik ücretinin ve fazla mesai yapacak personelin yemek-yol bedelinin eksik şekilde hesaplandığı, fazla mesai yapacak personelin yemek bedeli için ayrıca sözleşme ve genel giderler, işveren payı ve yemek prim istisna tutarının hesaplanması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin anılan giderleri işçilik maliyetine dâhil etmediği, bu nedenle, asgari işçilik maliyetinin altında teklif vermiş olan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bunun sonucunda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78 inci maddesinde;

“…

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

78.9. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.

78.10. Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacak ve yemek bedeli hesaplanırken yemek prim istisna tutarı da dikkate alınacaktır.

78.13. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır…”açıklamaları,

Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.”açıklamaları yer almaktadır.

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

“…

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalışacak personele ait maaş, fazla mesai, resmi ve dini tatil günlerinde çalışma ücretleri, yıllık izin, yemek, yol, işveren payı dahil tüm sigorta giderleri, SSK primleri, işçi ve işverenin ödeyeceği her türlü vergi, kesinti, tazminat (Kıdem tazminatı dahil) ve yüklenici karı teklif fiyata dahil olacaktır. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti oranı aşağıdaki gibi olacaktır Personele yapılacak ödemeler bu oranlardan az olmayacaktır.

– Mühendis/ Mimar için Brüt Asgari ücretin % 230 Fazlası,

– Autocad Operatörü için Brüt Asgari ücretin % 126 Fazlası,

– İnşaat, Bilgisayar ve Harita Teknikeri için Brüt Asgari ücretin % 126 Fazlası,

– Bilgisayar İşletmeni için Brüt Asgari ücretin % 110 Fazlası,

– Alet Operatörü için Brüt Asgari ücretin % 110 Fazlası,

– Şenör için Brüt Asgari ücretin % 74 Fazlası,

– Şoför ve İşçi için Brüt Asgari ücretin % 30 Fazlası,

– Ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde çalışma 14,5 gün 34 kişi

– Her bir personel için yıl içerisinde toplam 270 (İkiyüzyetmiş) saat fazla çalışma öngörülmüştür. Fazla mesai verme İdarenin uygun görüşü ile olacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

– İstekli tarafından (34) personele yemek karşılığı sözleşmedeki bedeli personele her ay, ayda 22 gün üzerinden hesaplanarak maaşları ile birlikte nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir. Günlük yemek bedeli en az kişi başı brüt 5,00-TL olacaktır.

– İstekli tarafından (34) personele yol karşılığı sözleşmedeki bedeli personele her ay, ayda 22 gün üzerinden hesaplanarak maaşları ile birlikte nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir. Günlük yol bedeli en az kişi başı brüt 4,00-TL olacaktır.

– Hafta sonu çalışılması durumunda fazla mesaiye gelecek personele geldiği her gün için 2 binişlik yol ücreti aylık olarak İstekli tarafından personele ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Günlük brüt tutar kişi başı en az 4,00-TL olacaktır.

– Hafta sonu fazla mesaiye gelecek personele her bir gün için yemek ücreti aylık olarak İstekli tarafından ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Günlük brüt tutar kişi başı en az 5,00-TL olacaktır

25.3.4. Diğer giderler:

İşin ifası esnasında altyapı bilgi sistemi çalışmalarını kontrol için 3 adet binek tipi, 4 adet panelvan tipi araç bulundurulacaktır. Her bir araç ortalama günlük 100 km yapacak olup, aylık 3000 km baz alınarak hesaplanmıştır. Bir ay içerisinde 7 araçla toplam 21.000 km yol katedileceği öngörülmüştür. Araçların yapacağı fazla km ödemesi yedi aracın yapacağı aylık toplam km sınırı aşıldıktan sonra yapılacaktır. Her araç için ayrı ayrı fazla km ödemesi yapılmayacaktır. Araç kategorilerinde aylık öngörülen km limitinin aşılması durumunda; öngörülen aylık km.yi geçen miktarın bedeli, teklif edilen km başına fiyatlardan düşük olanla çarpılarak hesaplanacak ve ödenecektir. Araçların yakıtları da yükleniciye ait olacaktır.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmet işinde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranı Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezinden alınan yazı ile % 3,0 olarak belirlenmiştir.” düzenlemesine yer verilerek, isteklilerin teklif fiyatlarına dahil etmeleri gereken giderler belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta priminin hesaplanması; yemek bedelinin tespitinde yemek prim istisna tutarının dikkate alınması, ayrıca, yol ve yemek bedelleri işçilik maliyeti içerisinde yer aldığından, anılan bedeller üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanması gerekmektedir.

İhale üzerinde bırakılan Berksay San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektubu eki teklif cetvelinin incelenmesi neticesinde; hizmet kapsamında çalıştırılacak personelin fazla mesai işçilik ücretinin mevzuata uygun şekilde hesaplandığı, ancak, nakdi olarak ödenecek olan ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılarak, işçilik ücretinden ayrı şekilde fiyatlandırılması istenilen yemek ve yol bedeli üzerinden, işveren sigorta primi ve % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanmadığı, öte yandan, yemek bedelinin tespitinde yemek prim istisna tutarının da dikkate alınmadığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, ihale dokümanının incelenmesinden; birim fiyat teklif cetvelinde, işçilik ücretinden ayrı satırlar açılarak bağımsız şekilde teklif verilmesi istenilen, personelin yol ve yemek bedelinin kendi içinde, normal çalışma ve fazla mesai yol/yemek bedelleri olmak üzere ikiye ayrıldığı, personelin yemek miktarının normal çalışmalar için 8.976 öğün; fazla mesai çalışması için ise 1.632 öğün olarak esas alındığı, öte yandan, personelin normal çalışma ve fazla mesai çalışmaları açısından yol bedeli miktarlarının, yemek bedeli miktarlarının iki katı olarak (normal çalışma için 17.952 adet; fazla mesai için 3.264 adet) belirlendiği görülmüştür.

Bu durumda, yol bedeli açısından, birim fiyat teklif cetvelinin miktar sütununun günlük bir gidiş-bir geliş olmak üzere iki binişlik yol bedeli üzerinden teklif verilmesi şeklinde düzenlenmediği, anılan satırda yalnızca tek binişlik yol bedelinin fiyatlandırılmasının öngörüldüğü, ne var ki, birim fiyat teklif cetvelinde yol bedeline ilişkin iş kalemlerinin adının; “personelin normal çalışmalar için günlük 2 (iki) binişlik yol ücreti” ve “personelin fazla mesailer için günlük 2 (iki) binişlik yol ücreti” olarak belirlenmiş olduğu ve söz konusu hususun iş kaleminin adı ve miktarı arasında bir uyumsuzluğa yol açtığı anlaşılmaktadır. Zira iş kaleminin adı dikkate alındığında, günlük 2 binişlik yol bedelinin brüt 4,00 TL olarak esas alınması gerektiği anlaşılmakta, ancak iş kaleminin miktarı dikkate alındığında, tek binişlik yol bedelinin 4,00 TL olduğu sonucuna varılmaktadır.

Söz konusu belirsizlik nedeniyle, Berksay San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Öztaş San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yol bedeli için, işveren sigorta primi ile sözleşme giderleri ve genel giderleri dikkate almaksızın, günlük tek binişlik 4,00 TL teklif etmiş olduğu, başvuru sahibi Tempo Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise 4,00 TL’nin çift binişlik yol bedeli olduğu kanaatiyle, anılan bedeli ikiye bölerek ve işveren sigorta primi ile sözleşme giderleri ve genel giderleri dikkate alarak yol bedeli için 2,55 TL teklif ettiği anlaşılmıştır. Diğer bir husus olarak, ihale komisyonu kararında, yaklaşık maliyetin hesaplanması aşamasında yol bedelinin iki biniş için 4,00 TL olarak esas alınacağının ifade edildiği, ancak, anılan bedelin tek biniş için 4,00 TL olarak hesaplandığının belirtildiği, diğer bir deyişle, istekliler gibi idarenin de yol bedelinin hesaplanması hususunda tereddüt yaşamış olduğu, netice itibariyle, yol bedelinin tespiti konusunda ihale dokümanının açık olmadığı ve tekliflerin hazırlanmasında belirsizliğe neden olduğu, bu durumun, isteklilerin farklı şekillerde teklif vermelerine yol açtığı, anılan farklılıklar nedeniyle, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilme imkânının ortadan kalkmış olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Benzer Yazılar

2016/489032 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı 6 Ay Süreli Alanya-Yumru Mevkii Katı Atık Depolama Sahasının İşletmesi Hizmet Alımı” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Beyha Gıda İnşaat Yapı Malzemeleri Otomotiv ve Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti.,

Orta Mah. Yalnız Selvi Cad. No: 5 Uptwins Sitesi A Blok D: 163 Kartal/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,

Yüksekalan Mah. A. Menderes Bulvarı Yeni Hizmet Binası No:20 Kat:4 07310 Muratpaşa/ANTALYA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/489032 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı 6 Ay Süreli Alanya-Yumru Mevkii Katı Atık Depolama Sahasının İşletmesi Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 13.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017 Yılı 6 Ay Süreli Alanya-Yumru Mevkii Katı Atık Depolama Sahasının İşletmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 06.01.2017 tarih ve 1221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/76 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle, yaklaşık maliyetin mevzuat hükümlerine aykırı olarak belirlendiği, dolayısıyla teklifi aşırı düşük olan isteklilerin doğru olarak belirlenemediği iddialarına yer verilmiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı maddesi uyarınca, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, ilk oturumda teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda, başvurusunun yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin olduğu (idareye verilen şikayet dilekçesinde bulunan diğer iddiaların Kuruma verilen dilekçede belirtilmediği), ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin ihale tarihinde ilk oturumda açıklandığı, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 13.12.2016 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulun

2016/491584 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı Eyüp İlçesi Genelindeki Park Ve Yeşil Alanların Bakım Ve Temizlik İşi” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Baran Tem. Hiz. Tur. İnş. Dış Tic. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.,

Şirinevler Mah. Mahmutbey Cad. 13. Sok. No:34/1 Bahçelievler/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Eyüp Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 Eyüp/İSTANBUL

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/491584 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılı Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eyüp Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 26.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017 Yılı Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.01.2017 tarih ve 271 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/10 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İdari Şartname'nin 46'ncı maddesinde belirtilen fiyat farkına ilişkin düzenlemede, fiyat farkının işçilik yoğun iş kalemleri için hangi esaslara göre hesaplanacağı konusunda belirsizlik olduğu, bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

2) İdari Şartname'nin 25.1'inci maddesinde ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışların işçilik yoğun kalemler için ne şekilde teklif fiyatına dahil edileceği, bunlar için fiyat farkı hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında belirsizlik bulunduğu, bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

3) Bahse konu alımda yapım ve hizmet işlerinin birlikte tedarik edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

4) Teknik Şartname'nin 21'inci maddesinde belirtilen araçların hangi bedel üzerinden yevmiyesinin kesileceğinin ve bu yevmiye tutarının ne olduğunun belirsiz olduğu, bu belirsizliğin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

5) Teknik Şartname'de kendi malı olması istenilen araçların özelliklerinin işin ifasına bir avantajı olmayacak şekilde yüksek belirlendiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci, yedinci ve onuncu fıkralarında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde; “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması,

Yorumlara kapalı

Son Eklenen Kararlar

Arşivler