2012/117157 İhale Kayıt Numaralı “Kışlık Yakacak Kal-Yak, Odun Ve Kömür” İhalesi – Tarih: 22.10.2012 – No: 2012/UM.I-4070

Toplantı No: 2012/062
Gündem No: 57
Karar Tarihi: 22.10.2012
Karar No: 2012/UM.I-4070

Şikayetçi:
Ali İhsan Özçelik, A. NOHUTLU MAH. EMNİYET CAD. NO : 36/B YOZGAT
İhaleyin Yapan İdare:
Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğü, Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No: 9 66200 YOZGAT
Başvuru Tarih ve Sayısı:
16.10.2012 / 34538
Başvuruya Konu İhale:
2012/117157 İhale Kayıt Numaralı “Kışlık Yakacak Kal-Yak, Odun Ve Kömür” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğütarafından 20.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kışlık Yakacak Kal-Yak, Odun Ve Kömür” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 16.10.2012 tarih ve 34538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/3801 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; İbrahim Köse’nin (Mekke Nakliyat) kesinleşen ihale kararına 26.09.2012 tarihinde yapmış olduğu itirazında emsal olarak Kurum uyuşmazlık kararlarının örnek gösterilerek idarenin düzeltici işlem kararı ile kesinleşen ihale kararı verildiği, idarece alınan düzeltici işlem kararının yanlış ve usulsüz bir karar olduğu, İbrahim Köse’nin teklif mektubunun 6 ncı maddesini işaretlemeyerek ihale sonucunda çok düşük teklifte bulunmuş olsa idi idareye ihale dışı bırakılması gerektiği konusunda başvuru yapabileceği, kömür cinslerinin teknik özelliklerden bahsederken gayri nizami ve gülünç tanımlamalar yaptığı (örneğin kışlık yakacak kömür limon büyüklüğünde gibi) iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin 02.10.2012 tarihli düzeltici işlem kararına yönelik iddialarına ilişkin olarak;

İhalenin 24.09.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Er-Tur Mad. İnş. Petrol ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, Mekke Nakliyat İbrahim Köse tarafından 26.09.2012 tarihinde yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde Kışlık Yakacak Kal-Yak, Odun ve Kömür ihalesinin kışlık yakacak kömür (portakal) ve kışlık yakacak kömür (fındık) kısımlarının Mekke Nakliyat İbrahim Köse üzerinde kışlık yakacak kömür (limon) kısmı başvuru sahibi Özçelik Kömürcülük Ali İhsan Özçelik üzerinde bırakılmasına ilişkin 02.10.2012 tarihli düzeltici işlem kararının 04.10.2012 tarihinde bildirilmesi üzerine başvuru sahibinin 16.10.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde: idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda 24.09.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Er-Tur Mad. İnş. Petrol ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, Mekke Nakliyat İbrahim Köse tarafından 26.09.2012 tarihinde yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde Kışlık Yakacak Kal-Yak, Odun ve Kömür ihalesinin kışlık yakacak kömür (portakal) ve kışlık yakacak kömür (fındık) kısımlarının Mekke Nakliyat İbrahim Köse üzerinde, kışlık yakacak kömür (limon) kısmı başvuru sahibi Özçelik Kömürcülük Ali İhsan Özçelik üzerinde bırakılmasına ilişkin 02.10.2012 tarihli düzeltici işlem kararının başvuru sahibi Ali İhsan Özçelik‘e 04.10.2012 tarihinde bildirilmesini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 16.10.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Dolayısıyla anılan yönetmelik değişikliği gereği başvuru sahibinin bir şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan karara yönelik olarak kararın kendisine bildirilmesini (04.10.2012 ) izleyen 10 gün içerisinde doğrudan Kuruma başvurması gerekirken, bu sürenin bitiminden sonra başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin 02.10.2012 tarihli düzeltici işlem kararına yönelik iddialarına ilişkin başvurusunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin olarak;

Kamu İhale Kanununun 55 ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, şikâyet konusu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği, şikâyetçinin ihale dokümanına yönelik olarak en geç ihale tarihinden (20.09.2012) 3 (üç) işgünü öncesine (14.09.2012) kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra (16.10.2012) Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

Bu itibarla, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin başvurusunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi